Visie

Lees hier de visie van het museum.

Het Middelheimmuseum presenteert een sterk gevarieerd aanbod van collectiestukken en tentoonstellingsprojecten, en verbindt beide in een bedachtzaam, selectief aankoopbeleid en in een voortdurende reflectie. Het museum dat een ambitieuze museumwerking combineert met een aantrekkelijke stedelijke parkomgeving, oriënteert zich lokaal, nationaal en internationaal, zowel voor dat aanbod als voor de ontsluiting ervan. De visie van het museum steunt op drie pijlers:

 

Het Middelheimmuseum beschouwt (veronderstellingen waar het museum van uit gaat)

 • In het Middelheimmuseum vormt het verleden een voortdurende bron van inzicht voor het heden:  de collectie moderne beeldhouwwerken biedt inspiratie, lessen en een springplank voor de hedendaagse kunst in het museum. Andersom leveren nieuwe materialen en technieken frisse inzichten in conservatie- en preservatiemogelijkheden.
 • Het Middelheimmuseum voert een voortdurend onderzoek naar de vele gedaanten van de beeldhouwkunst en hun onderlinge samenhang. Ruimtelijk georiënteerde kunst is een uitgestrekt terrein: van monolithische beeldhouwwerken tot installaties, van land art tot performance, van sculptuur tot architectuur, van onverwoestbaar tot efemeer.
 • Het park functioneert als een laboratorium voor de publieke ruimte: de openluchtcontext biedt een uitgelezen kader voor het experimenteren met inhoud en vorm voor het stedelijke terrein. De museale context biedt een omkadering bij het experiment, die in de openbare ruimte vaak moet ontbreken.
 • Het Middelheimmuseum weet zich omringd door een hecht en stabiel netwerk van intermediaire en ondersteunende organisaties, expertisehouders en gedreven medewerkers en vrijwilligers.  Het museum ontvangt niet alleen impulsen vanuit dat netwerk, maar geeft ze ook door, en streeft ernaar ook nieuwe verbindingen tot stand te brengen.

 

Het Middelheimmuseum zorgt (noden waar het museum een antwoord op biedt)

 • Het Middelheimmuseum detecteert een grote nood aan expertise en kennisdeling over kunst in openlucht: steeds meer private en publieke initiatieven en overheden geven opdracht tot een kunstwerk in de publieke ruimte, vaak zonder ervaring of theoretisch kader. Het Middelheimmuseum bouwt zeer gericht aan deze expertise en deelt deze actief. 
 • Naast de creatie van werken voor openlucht vraagt ook het behoud en beheer van dit erfgoed een zeer specifieke aanpak. De gevolgen van de klimaatverandering stellen ons bovendien voortdurend voor nieuwe uitdagingen, wat  een voortdurend bijsturen, bijscholen en onderzoeken cruciaal maakt. 
 • Het Middelheimmuseum cultiveert de beschermde landschappen (formele tuinen, bos, boomgaarden) en zoekt het voortdurend naar een evenwicht tussen de museale werking en een respectvolle omgang met het waardevolle groen.  
 • Door in te zetten op de creatie van nieuwe werken voor tentoonstellingen, dit proces nauw te begeleiden en te ondersteunen, en het tentoonstellingsprogramma te verbinden met het aankoopbeleid, opent het museum samen met de kunstenaar nieuwe kansen binnen diens oeuvre. 
 • Het conserveren van een erfgoedcollectie in openlucht – zowel in het park als in de openbare ruimte - vraagt een zeer specifieke aandacht.  Daarin speelt een voortdurend onderzoeken en bijsturen van restauratie en preservatietechnieken een belangrijke rol. Bovendien vraagt het om een doordacht depotbeleid, en een innoverende synthese van een binnendepot- en een buitendepot. Met name voor het Middelheimmuseum – dat als letterlijk groen museum duurzaamheid hoog in het vaandel wil dragen – spelen een nauwkeurig depotbeleid en collectieplan een sleutelrol.

 

Het Middelheimmuseum werkt (welke krachten zet museum in om meer aandacht te krijgen voor erfgoed)

 • Het jaarlijks tentoonstellingsprogramma bestaat uit minimaal drie tentoonstellingen en twee collectiepresentaties.
 • Het Middelheimmuseum verwerft selectief, vanuit een voortdurend onderzoek naar de hedendaagse relevantie van beeldhouwkunst binnen de totale kunstscène. 
 • Het tentoonstellingsprogramma boogt voor een belangrijk deel op het principe van creatie en presentatie, waarbij speciaal voor het openluchtmuseum nieuwe werken gemaakt worden, en vervolgens in première getoond. Het gaat daarbij om samenwerkingen met kunstenaars van internationale topkwaliteit. 
 • Het tentoonstellingsprogramma binnen het park wordt uitgebreid met een welbepaald aantal projecten voor  kunstenaars aan het begin van hun carrière. 
 • Het publicatiebeleid sluit aan bij de tijdelijke tentoonstellingen, met de mogelijkheid dit uit te breiden en in te zetten voor het ontsluiten van de collectie, en informatie te delen in het kader van  behoud en beheer en publiekswerking. Ook het documentatiecentrum Lode Craeybeckx speelt daarin een belangrijke rol. 
 • De publiekswerking speelt een sleutelrol in het ontsluiten van de vier basisfuncties van het museum en plaatst ‘maatwerk’ centraal in die aanpak.  Een deel van dat aanbod is, net als de rest van de museumwerking, gratis en laagdrempelig. 
 • Het Middelheimmuseum kan steunen op een gespecialiseerde communicatie- en persdienst, die een onderbouwde communicatiestrategie uitwerken voor de basisfuncties van het museum, met een goed evenwicht tussen projectmatige en continue werking, en gebruik makend van de nieuwe digitale mogelijkheden.  
 • Het Middelheimmuseum wil maximaal bereikbaar en toegankelijk zijn en zoekt aansluiting bij partners in de bredere parkomgeving : oa  Universiteit Antwerpen, ZNA Middelheim. 
 • Het Middelheimmuseum behartigt het behoud en beheer van beeldhouwkunst in de stad en de districten. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief